Andrej Movĉan (n. 1968) estas rusia ekonomikisto, financisto, ekde 2020 loĝanta en Londono, Britio.

Andrej Movĉan
Aliaj projektoj
Biografio en Vikipedio
Plurmedioj en Komuneja kategorio
 
« El ĉiuj historiaj analogoj plej proksime al Rusio hodiaŭ verŝajne estas Argentino» « Из всех исторических аналогий ближе всего к России на сегодня, пожалуй, стоит Аргентина. »
— Andrej Movĉan
 
« Nia ŝtato estas ne israela, ĝi ne ebligos malprofitojn, ĝi deziras havi 100% de la vivantaj kaj profitaj ekfirmaoj. Do oni ricevas 100% de la mortaj, ĉar krom fripono ĉe nia ŝtato monon povas preni nur homo tute sen imago. » « Государство у нас не израильское, оно не допустит убытков, оно хочет 100% живущих и прибыльных стартапов. В итоге получается 100% мертвых, потому что, кроме жулика, у нашего государства деньги может взять только человек совсем без воображения. »
— Andrej Movĉan
 
« ...al potencialaj komercistoj — ŝatantoj de risko — jen mia konsilo: Rusio estas ne Sovaĝa Okcidento. Ĉi tie grandaj riskoj ne respondecas al grandaj enspezoj. Ĉ tie ĉio estas apartigita: iuj ricevas ĉefe enspezojn, la aliaj — ĉefe riskojn. Se vi scias kiel trafi la unuan kategorion, vi ne trovos landon pli bonan. » « ...потенциальным бизнесменам — любителям риска — совет: Россия — не Дикий Запад. Здесь большие риски не соответствуют большим доходам. Здесь все разделено: одним достаются в основном доходы, другим — в основном риски. Если знаете, как попасть в первую категорию, — вы не найдете страны лучше. »
— Andrej Movĉan, Aventuroj de rusa vakero en lando de supereblecoj [la 20-a de aŭgusto 2014]
 
« La sola diferenco [de Rusio] de Hindio de la 19-a jarcento konsistas en tio, ke Hindio estis koloniita de ekstere, de britoj; Rusio ja estas koloniita de interne kaj rolon de la britoj ludas hieraŭa sovetio-ekonomia elito kune kune “fortuloj” polico, FSB, prokuroraro] kaj eta almiksaĵo de “novaj rusoj” el malnovaj komsomolanoj kaj tiel nomataj ekspatrianoj, plejparte — idoj de judaj elmigrntoj al Usono en la 1980-aj jaroj» « Единственное отличие от Индии XIX века в том, что Индия была колонизирована извне, британцами; Россия же колонизирована изнутри, и роль британцев играет вчерашняя советско-хозяйственная элита в союзе с «силовиками» и легкой примесью «новых русских» из числа старых комсомольцев и так называемых экспатов, по большей части — детей еврейских эмигрантов в США из 1980-х. »
— Andrej Movĉan, Kiu restos en Rusio? [2015]
 
« [pri Perestrojko kaj la disfalo de Sovetunio] Kurso al demokratiigo de la reĝimo kaj liberaligo de la ekonomio savis la loĝantaron de minaco de totala malsato, politika disfalo, amasaj reprezalioj kaj eble eĉ de la plenskala enlanda milito, sed ĝi ne kondukis al la vera demokratiigo, nek al liberaleco de la ekonomio. Anstataŭe ĝi kaŭzis disfalon de la lando, kreiĝon de kelkaj aŭtarkioj (en kelkaj poste enlanda milito tamen komenciĝis), duondekduo de merkataj, sed ne demokratiaj reĝimoj, kun pli aŭ malpli granda sukceso ĝisvivintaj la finon de la ekonomia ciklo, kaj transformiĝon de tri restintaj novaj ŝtatoj je periferiaj anoj de EU. Nur rilate tiujn tri ŝtatojn, nombro de loĝantaro de kiuj konsistigas malpli ol 2% de la loĝantaro de la eksa Sovetunio, oni povas paroli pri kreado de liberalo-merkata ekonomio, demokratia ŝtato kaj atingo de la kompleta integriĝo. » « [о перестройке и распаде СССР] Курс на демократизацию режима и либерализацию экономики спас население от угрозы тотального голода, политического распада, реактивных репрессий и, возможно, даже от полномасштабной гражданской войны, но не привел ни к настоящей демократизации, ни к либеральности экономики. Вместо этого он привел к распаду страны, образованию нескольких автаркий (в некоторых впоследствии гражданская война все же началась), полудюжины рыночных, но не демократических режимов, с большим или меньшим успехом доживших до конца экономического цикла, и превращению трех оставшихся новых государств в периферийных членов ЕС. Только в этих трех государствах, численность населения которых составляет менее 2% от населения бывшего СССР, можно говорить о построении либерально-рыночной экономики, демократического государства и достижении глобальной интеграции. »
— Andrej Movĉan, Kia estos la mondo post cent jaroj [2018]
 
« [pri Rusio] ...unuiĝinta “liberala lando” aŭ “kvina kolono” ne ekzistas. » « [о России] ...консолидированной «либеральной страны», или «пятой колонны», не существует. »
— Andrej Movĉan, Sankcioj — vido de malantaŭe [la 15-a de majo 2014]
 
« ...en Rusio ne haveblas pretaj por efektivigo programoj, nek socio, preta iun ajn programon efektivigi. Pasos tempo kaj en la lando aperos postulo de reformoj — plej verŝajne tiam aperos ankaŭ konvenaj programoj. Kiam tio okazos — neniu scias. Tre proksimume oni povas diri, ke tio okazos ne pli frue ol en la 2030-aj jaroj» « ...в России нет ни готовых к реализации программ, ни общества, готового какую бы то ни было программу реализовать. Пройдет время, и в стране появится запрос на реформы — скорее всего, тогда же появятся и подходящие программы. Когда это будет — никто не знает. Очень ориентировочно можно сказать, что это произойдет не ранее 2030-х годов. »
— Andrej Movĉan, Kio malhelpas al Rusio foriri de speciala vojo? [2017]
 
« [pri pensia reformo en Rusio] La vorto “reformo” ŝajne estas malamata de la nuna potenco kaj eble merite: ĉiujn antaŭajn ĝi fuŝis. » « [о пенсионной реформе в России] Слово «реформа», кажется, ненавистно нынешней власти, и, возможно, заслуженно: все предыдущие она провалила. »
— Andrej Movĉan, Pensiaj sistemoj [la 14-a de majo 2018]
 
« Oni povas diri, ke privata banka sistemo... en Rusio tute ne ekzistas. » « Можно считать, что частной банковской системы... в России нет вообще. »
— Andrej Movĉan, Omaĝe al rusiaj bankoj [la 18-a de septembro 2017]
 
« ...al mi ŝajnas ke Rusio postrestas de la resta Eŭropo je du generacioj — je 50 jaroj. » « ...мне кажется, Россия отстает от остальной Европы на два поколения — 50 лет. »
— Andrej Movĉan, Kia estos la mondo post cent jaroj [2018]
 
« ...de faŝismo Rusio hodiaŭ estas tre malproksima... Nian socion oni povas riproĉi pri pasiveco, nematureco, pri tio ke ĝi ne superkreskis superstiĉojn, ne iĝis civitana, sed ne pri tio ke ĝi estas faŝisma. Kaj se ne okazos iuj katastrofoj kiel en 1917, mi dirus ke la rusia socio kreskos direkte al Eŭropunio, sed ne direkte al izoliĝo. » « ...от фашизма Россия сегодня очень далека... Наше общество можно упрекать в пассивности, незрелости, в том, что оно не переросло предрассудки, не стало гражданским, но не в том, что фашистское. И если не случится каких-то катастроф, как в 1917 году, я бы сказал, что российское общество растет в сторону Евросоюза, а не в сторону изоляции. »
— Andrej Movĉan, Kia estos la mondo post cent jaroj [2018]
 
« [pri Rusio en la mondo] 2% de la loĝantaro. 1,7% de la monda MEP. En la sepa deko de landoj laŭ MEP pokape. Tempoj de kresko en 15 jaroj — ja 20% pli malalta ol la averaĝa tutmonde, en 5 jaroj — duoble malpli alta. Averaĝa salajro — je la kvina deko de la landoj. Indekso de citado — ĉirkaŭ tiu de Egiptio. La plej bona altlernejo — ekster la unua cento. La milita buĝeto — egala al tiu de Saud-Arabio. Parto de ĝia monunuo en la monda cirkulado — 0,2%. Parto en la monda komerco — 1%. » « [о России в мире] 2% населения. 1,7% мирового ВВП. В 7-й десятке стран по ВВП на человека. Темпы роста за 15 лет — на 20% ниже среднемировых, за 5 лет — в 2 раза ниже. Средняя зарплата — в 5-м десятке стран. Индекс цитируемости — в районе Египта. Лучший вуз — за пределами сотни. Военный бюджет — вровень с Саудовской Аравией. Доля своей валюты в мировом обороте — 0,2%. Доля в мировой торговле — 1%. »
— Andrej Movĉan, Aniĝo en EU? [la 1-a de februaro 2017]
 
« [pri kritiko de Rusio fare de liberaloj] Kiu necesas esti por havi deziron vidi Rusion aro da mizeraj stultuloj? Kio devas esti en animo de homo, kun plezuro superŝutanta per insultoj homojn kaj landon (sendepende de ĝia nomo), eĉ se li en tiu lando ne loĝas? Kiel mizereco ĉirkaŭ vi (aŭ lime de vi) helpos al vi esti pli bona? » « [о критике России либералами] Кем надо быть, чтобы иметь желание видеть Россию сборищем нищих придурков? Что должно быть в душе человека, с упоением осыпающего бранью людей и страну (вне зависимости от ее названия), даже если он в этой стране не живет? Как убогость вокруг себя (или на границе с тобой) поможет тебе быть лучше? »
— Andrej Movĉan, Aniĝo en EU? [la 1-a de februaro 2017]
 
« Homoj en Rusio estas ne malpli, nek pli bonaj ol en aliaj landoj — ili meritas estimon kaj kritikon, same kiel ĉiuj. » « Люди в России ничем не хуже и не лучше людей в других странах — они заслуживают уважения и критики, как и все. »
— Andrej Movĉan, Aniĝo en EU? [la 1-a de februaro 2017]
 
« Timi estimon (aŭ konfuzi ĝin kun timo), same kiel timi kritikon (aŭ konfuzi ĝin kun agreso) estas signo de granda psika traŭmo. » « Бояться уважения (или путать его со страхом), как и бояться критики (или путать ее с агрессией) — признак большой психической проблемы. »
— Andrej Movĉan, Aniĝo en EU? [la 1-a de februaro 2017]
 
« ...Rusio elportas al EU 85% de sia tuta eksporto. Kaj ĝi ricevas [de tie] pli ol 80% de la kritike grava aparataro. Dume por EU, Rusio estas nura liveranto de 12% de la importaĵoj. » « ...Россия вывозит в ЕС 85% всего своего экспорта. И получает более 80% критически важного оборудования. А для ЕС Россия — всего лишь поставщик 12% импортных товаров. »
— Andrej Movĉan, Aniĝo en EU? [la 1-a de februaro 2017]
 
« [pri Rusio] ...la ŝtato iĝas ĉiam malpli liveranto de reguloj, protektado, helpo kaj ideoj, kaj ĉiam pli — liveranto de novaĵaj incitiloj kaj primitvaj emocioj de alta amplitudo. La “potenco”, kiu kontentigas postuladon pri “umado”, havos subtenon. Tiu, sin limiginta je “ideoj”, estas malinteresa kaj nepopulara. » « [о России] ...государство становится все менее провайдером правил, защиты, помощи и идей и все более — провайдером новостных раздражителей и примитивных эмоций высокой амплитуды. Та власть, которая удовлетворяет спрос на «движуху», будет иметь поддержку. Та, что ограничивается «идеями», — скучна и непопулярна. »
— Andrej Movĉan, Laŭ leĝoj de spektaklo [majo 2016]
 
« Potenco en Rusio apartenas al sukcesaj politikistoj: ili vendas al la popolo militojn, terorismon, arestojn, malamikojn, danĝerojn, sangon kaj koton, [malcerteco]]n kaj senton de grandiozeco samtempe. » « Власть в России принадлежит успешным политикам: они продают народу войны, терроризм, посадки, врагов, угрозы, кровь и грязь, неопределенность и чувство величия одновременно. »
— Andrej Movĉan, Laŭ leĝoj de spektaklo [majo 2016]
 
« [pri politiko en Rusio] Ĉiuj senescepte personoj estas klaŭnoj kaj ĉio estas cirko» « [о российской политике] Все без исключения персонажи — клоуны и все — цирк. »
— Andrej Movĉan, Laŭ leĝoj de spektaklo [majo 2016]
 
« [pri Rusio] Homoj ĉesas esti civitanoj, ili iĝas publiko» « [о России] Люди перестают быть гражданами, они становятся публикой. »
— Andrej Movĉan, Laŭ leĝoj de spektaklo [majo 2016]
 
« Tiuj kiuj ĉiusekunde atendas ke rezulte de la hodiaŭa frenezo Rusion trafos katastrofo kaj, trairinte katarson, ĝi resurektos por nova vivo, malmulte diferenciĝas de propagandistoj de megalomanio. Unue, la socialaj katastrofoj alportas tioman aron da malĝojo kaj sufero, ke neniuj postaj resurektoj ilin kostas. Due, la katastrofoj nenion garantias — Rusio nur en la 20-a jarcento travivis almenaŭ du kaj hodiaŭ revenis fakte je unu jarcenton malantaŭen. » « Те, кто с замиранием сердца ждет, что в результате сегодняшнего безумия Россию постигнет катастрофа и, пройдя через катарсис, она воскреснет к новой жизни, мало отличаются от пропагандистов мании величия. Во-первых, социальные катастрофы несут такой вал горя и страдания, что никакие последующие воскрешения их не стоят. Во-вторых, катастрофы ничего не гарантируют — Россия только в ХХ веке пережила их минимум две и сегодня вернулась фактически на век назад. »
— Andrej Movĉan, Ĉu oni deziras militi kontraŭ la rusoj? [la 9-a februaro 2015]
 
« Procezo en Rusio devas finfine iri evolue: necesas lukti por reformo de juĝa sistemo, por reformo kaj ŝanĝo de strukturo de la sociala sfero, kaj plej grave por konscio de la homoj — krei pli da alireblaj klerigaj sistemoj, pli da kanaloj per kiuj la homoj ricevos ne malamon (aŭ kiel tra opoziciaj kanaloj alternativan, opozician malamon), sed sciojn. » « Процесс в России должен, наконец, идти эволюционно: нужно бороться за реформу судебной системы, за реформу и изменение структуры социальной сферы и, главное, за сознание людей — создавать больше доступных систем просвещения, больше каналов, по которым люди будут получать не ненависть (или, как через оппозиционные каналы, альтернативную, оппозиционную ненависть), а знания. »
— Andrej Movĉan, Ĉu oni deziras militi kontraŭ la rusoj? [la 9-a februaro 2015]
 
« [pri Rusio] Evoluo de la lastaj 15 jaroj estas ne vojo de liberalismo al totalismo, sed migrado de milda kaŭdilismo al tiu pli strikta kaj de feŭdisma malunueco al feŭda unueco. » « [о России] Эволюция последних 15 лет — это не путь от либерализма к тоталитаризму, а движение от мягкого каудилизма к более жесткому и от феодальной раздробленности к феодальному единству. »
— Andrej Movĉan, Kio okazos se al potenco en Rusio denove venos liberaluloj? [novembro 2015]
 
« Kelkaj gvidantoj de opozicio en Rusio, asertantaj (kaj opiniantaj) ke ili okupas liberalajn poziciojn, insistas hodiaŭ pri plej baldaŭaj balotoj je ĉiuj niveloj, aranĝotaj “sen falsado”... Ili strange forgesas, ke Hitlero en Germanio, Chaves en Venezuelo, Tsipras en Grekio estis elektitaj nome kadre de tia proceduro. Eĉ pli, se siatempe estus aranĝitaj tiaj balotoj en Sovetunio, Stalin sendube venkus je ili, same kiel venkus Mao Zedong en Ĉinio kaj ajatolo Ĥomejni en Irano» « Ряд лидеров оппозиции в России, утверждающих (и считающих), что они занимают либеральные позиции, настаивают сегодня на скорейших выборах всех уровней, проведенных «без фальсификаций»... Они странным образом забывают, что Гитлер в Германии, Чавес в Венесуэле, Ципрас в Греции были избраны именно в рамках такой процедуры. Более того, если бы в соответствующее время были проведены такие выборы в СССР, Сталин, несомненно, бы на них победил, как победил бы и Мао Цзэдун в Китае, и аятолла Хомейни в Иране. »
— Andrej Movĉan, Kio okazos se al potenco en Rusio denove venos liberaluloj? [novembro 2015]
 
« Hodiaŭ eĉ kun ĉiuj korektoj por nereprezenteco de samploj de sociologiaj sondoj, plejparto de la loĝantaro de Rusio subtenas la nunan potencon, inkluzive en ties konfrontiĝo kun la evoluintaj landoj, kurso al socialigo de la ekonomio, evoluo kaj disvastigo de ksenofobo-ŝovinismaj propagando kaj ideologio» « Сегодня, даже со всеми поправками на нерепрезентативность выборок соцопросов, большинство населения России поддерживает существующую власть, в том числе в ее конфронтации с развитыми странами, курсе на социализацию экономики, развитие и распространение ксенофобско-шовинистической пропаганды и идеологии. »
— Andrej Movĉan, Kio okazos se al potenco en Rusio denove venos liberaluloj? [novembro 2015]
 
« [pri Rusio] Aperas situacio de sakstrato: “liberalaopozicio strebas ricevi de la potenco liberajn balotojn, renkontante totalan srtiktan reziston de la potenco kaj malŝparante por tiu ĉi lukto ĉiujn fortojn kaj homan potencialon. Dume tiaj balotoj nur konfirmus mandaton de la nuna potenco... » « [о России] Возникает ситуация тупика: «либеральная» оппозиция стремится добиться от власти свободных выборов, встречаясь с тотальным жестким сопротивлением власти и растрачивая на борьбу все силы и человеческий потенциал. Вместе с тем такие выборы только подтвердили бы мандат существующей власти... »
— Andrej Movĉan, Kio okazos se al potenco en Rusio denove venos liberaluloj? [novembro 2015]
 
« Estas sensence provi efektivigi demokratiajn ŝanĝojn en malpreta al tio socio. Tasko de opozicio ne povas esti ŝanĝo de la potenco, nek eĉ eniro en ĝin: en la nuna Rusio institucioj de regado estas reduktitaj kaj ĉeesto de reprezentantoj de liberala ideologio en la potenco en malgranda kvanto nur ligos al ili la manojn, sed ne ŝanĝos la situacion. » « Демократические преобразования бессмысленно пытаться делать в не готовом к этому обществе. Задачей оппозиции не может быть ни смена власти, ни даже вхождение во власть: в современной России институты управления редуцированы и нахождение представителей либеральной идеологии во власти в небольшом количестве только свяжет им руки, но не изменит ситуацию. »
— Andrej Movĉan, Kio okazos se al potenco en Rusio denove venos liberaluloj? [novembro 2015]
 
« [pri Rusio] ...tasko de la opozicio devas esti lukto por mondkoncepto de la socio (por ke en la momento de elekto ĝi elektus liberalismon kaj demokration) kaj por formiĝo ene de la lando de liberala elito (do ekonomie, socie kaj politike aktiva parto de la socio). » « [о России] ...задачей оппозиции должна быть борьба за мировоззрение общества (для того, чтобы в момент выбора оно совершило выбор в пользу либерализма и демократии) и за формирование внутри страны либерально настроенной элиты (то есть экономически, социально и политически активной части общества). »
— Andrej Movĉan, Kio okazos se al potenco en Rusio denove venos liberaluloj? [novembro 2015]
 
« [pri Rusio] ...lukti necesas ankaŭ por mondkoncepto de la nuna potenco, al kiu hodiaŭ malsufiĉas kompreno de tio, kiel eliri el situacio, kiu iĝis sekvo de gravaj ekonomiaj kaj politikaj eraroj» « [о России] ...бороться надо и за мировоззрение нынешней власти, которой сегодня не хватает понимания, как выходить из ситуации, которая стала следствием серьезных экономических и политических ошибок. »
— Andrej Movĉan, Kio okazos se al potenco en Rusio denove venos liberaluloj? [novembro 2015]
 
« Milita buĝeto de Usono estas 10-oble pli granda [ol tiu de Rusio], tiu de Ĉinio — 2-oble pli granda... ni havas la plej longan en la mondo gardatan landlimon... Do la Kremlo estas ne militaristo, sed pragmatisto. » « Оборонный бюджет у США в 10 раз больше, у Китая — в 2... у нас самая длинная в мире охраняемая граница... Так что не милитарист Кремль, а прагматик. »
— Andrej Movĉan, Frenezo de indigno [la 11-a de majo 2015]
 
« Ni certe postrestas de Usono je 10-15 jaroj en la ĉefaj tipoj de armiloj kaj plu postrestos, sed ni ja ne militos kontraŭ ili, do tio ne gravas. » « Мы, конечно, отстаем от США на 10-15 лет в основных видах вооружений, и дальше будем, но нам с ними и не воевать, так что неважно. »
— Andrej Movĉan, Frenezo de indigno [la 11-a de majo 2015]
 
« Certe amikeco kun Usono estas pli profita [ol kun Ĉinio], kaj eĉ pli profitas amiki kun ambaŭ. Sed kial malbonas amikeco kun Ĉinio? » « Конечно, дружба с США выгоднее [чем с Китаем], а еще выгоднее дружить с обоими. Но чем плоха дружба с Китаем? »
— Andrej Movĉan, Frenezo de indigno [la 11-a de majo 2015]
 
« [pri Rusio] Sekreto de katastrofo de la liberalisma movado interalie konsistas en perfekta kompreno fare de la efektiva potenco, de la ŝlosilo al sia stabileco: plejparto de la loĝantaro instinkte strebas al ekvilibrita centrisma pozicio (kiom ajn falsa en realo ĝi estus). “Patriotoj” (krom kutima por ĉiu socio 1% de koleraj agresemaj ofenditaj homoj, kiuj serioze kredas se siaj vortoj) kaj unuavice iliaj “intelektaj kolonoj” simple ludas por la potenco rolon de ekstremistoj laŭ mendo kaj kontraŭ mono... Kaj ĉu liberaluloj, elpaŝantaj strikte simetrie, faras la saman donacon al la Kremlo senpage? » « Секрет катастрофы либерального движения, в частности, в отличном понимании настоящей российской властью ключа к своей стабильности: большинство населения инстинктивно стремится к взвешенной центристской позиции (какой бы ложной в реальности она ни была). «Патриоты» (помимо стандартного для любого общества 1% злобных агрессивных обиженных людей, которые всерьез верят в свои слова), и прежде всего их «интеллектуальные столпы», просто играют для власти роль экстремистов по заказу и за деньги... А либералы, выступающие строго симметрично, делают такой подарок Кремлю бесплатно? »
— Andrej Movĉan, Frenezo de indigno [la 11-a de majo 2015]
 
« Malfacilas eĉ mezuri damaĝon kiun fairs al la demokratia movadoliberaluloj”, kiuj en 2014 prognozis por Rusio ekonomian kolapson pro sankcioj (ilian nomojn ĉiuj perfekte memoras). La plej terura estas ke la loĝantaro de Rusio grandparte kredis nome al ili: panika aĉetado de dolaroj kontraŭ 70 [rubloj] estis interalie rezulto de prognozoj de “spertaj financistoj — batalantoj kontraŭ la reĝimo”. Kion pensas pri liberaluloj tiuj, kiuj tiam aĉetadis ope lavmaŝinojn, televidilojn kaj dolarojn, kaj hodiaŭ ne povas vendi la varojn dum dolarojn ili vendas kontraŭ 50? » « Трудно даже измерить ущерб демократическому движению, нанесенный «либералами», которые в 2014 году предсказывали России экономический коллапс от санкций (их имена все отлично помнят). Самое страшное — население России в массе именно им поверило: паническая скупка долларов по 70 была, в частности, результатом прогнозов «опытных финансистов — борцов с режимом». Что думают о либералах те, кто тогда покупал партии стиральных машинок, телевизоры и доллары, а сегодня не могут продать товары, а доллары продают по 50? »
— Andrej Movĉan
 
« ...se vi vere deziras ŝanĝojn en Rusio, kaj ne plenumas mendon de la Kremlo, nek dorlotas propran vantemon, necesas ĉesigi ofendi la tiel nomatan rusan popolon. Neniu neniam iĝas pli bona pro ofendoj, neniu neniam amis tiujn, kiuj lin ofendas. Eĉ pro batado malofte, sed foje oni iĝas pli bonaj. Eĉ batantojn oni foje, sed amas. Ofendantojn oni ne amas, nek timas, nek estimas. » « ...если вы действительно хотите перемен в России, а не выполняете заказ Кремля или тешите свое тщеславие, стоит перестать оскорблять так называемый русский народ. Никто никогда не становился лучше от оскорблений, никто никогда не любил тех, кто его оскорбляет. Даже от битья редко, но становятся лучше. Даже бьющих иногда, но любят. Оскорбляющих не любят, не боятся и не уважают. »
— Andrej Movĉan, Frenezo de indigno [la 11-a de majo 2015]
 
« ...ankaŭ svedoj kaj norvegoj flugas per Boeing-oj kaj uzas ĉinajn elektronikaĵojn. Kaj do — kontraŭ kio estas tiu ĉi argumento? » « ...шведы и норвежцы тоже летают на «Боингах» и пользуются китайской электроникой. И что — это против чего аргумент? »
— Andrej Movĉan, Frenezo de indigno [la 11-a de majo 2015]
 
« ...liberalala alo estas ne malpli maltolerema al kritiko kaj malsameco de opinioj ol la “patriotisma”... eĉ la plej koleraj “patriotoj” preskaŭ neniam akuzis min pri “vendiĝo”, “laboro por usonaĉoj” aŭ provo serĉi profiton. Ŝajnas ke ili eĉ estas pli sobraj ol radikalaj liberaluloj, kiuj laŭ nivelo de krudeco kaj maltoleremo, laŭ enradikiĝo de grupa konscio eĉ povas konkuri kun siaj ideologiaj rivaloj. » « ...либеральное крыло не менее нетерпимо к критике или разности взглядов, чем «патриотическое»... даже самые злобные «патриоты» почти никогда не обвиняли меня в «продажности», «работе на пиндосов» или попытке искать выгоду. Кажется, у них даже больше трезвости, чем у радикальных либералов, которые по уровню хамства и нетерпимости, по укорененности группового сознания вполне могут побороться со своими идеологическими соперниками. »
— Andrej Movĉan, Frenezo de indigno [la 11-a de majo 2015]
 
« Tiel aŭ aliel, la liberala alo kaj liberala ideo en Rusio hodiaŭ spertas fiaskon. Liberaluloj aktive edifas al la potenco kaj la popolo ke por iĝi pli bona kaj sukcesa necesas aŭskulti kritikon kaj penti. Ŝajnas, ke venis tempo por ke ankaŭ liberaluloj mem lernu tion. » « Так или иначе, либеральное крыло и либеральная идея в России сегодня терпят крах. Либералы активно внушают власти и народу, что, чтобы стать лучше и успешнее, надо уметь слушать критику и каяться. Похоже, самое время научиться этому и либералам. »
— Andrej Movĉan, Frenezo de indigno [la 11-a de majo 2015]
 
« Publikaj protestaj agoj haveblas en preskaŭ ĉiuj landoj kaj ilia nombro (krom ekstremaj variantoj ĉe ambaŭ flankoj) estas inverse proporcia al influo de socio al potenco» « Публичные протестные акции есть почти во всех странах, и количество их (за исключением экстремальных вариантов с обоих концов) обратно пропорционально влиянию общества на власть. »
— Andrej Movĉan, Bone, sed primitive [la 27-a de marto 2017
 
« [pri opoziciaj manifestacioj en Rusio en marto 2017] En hieraŭaj manifestacioj partoprenis 50 000 ĝis 100 000 laŭ diversaj kalkuloj — tra la tuta lando. Tio estas pli proksime al 7 disidentoj sur la Ruĝa placo en 1968 ol al ŝanĝoj en la lando. » « [об оппозиционных митингах в России в марте 2017 года] Во вчерашних митингах участвовало от 50 000 до 100 000 по разным подсчетам — по всей стране. Это гораздо ближе к 7 диссидентам на Красной площади в 1968 году, чем к изменениям в стране. »
— Andrej Movĉan, Bone, sed primitive [la 27-a de marto 2017
 
« [pri opoziciaj manifestacioj en Rusio en marto 2017] “Revolucio de mustelaj paltoj” en 2012, estas anstataŭata de “revolucio de lernejaj sakoj”. » « [об оппозиционных митингах в России в марте 2017 года] «Революция норковых шуб» 2012 года сменяется «революцией школьных ранцев». »
— Andrej Movĉan, Bone, sed primitive [la 27-a de marto 2017
 
« [pri opoziciaj manifestacioj en Rusio en marto 2017] ...agendo de manifestacioj kaj temo de la protestoj, en 2012 pozitiva kaj komplika, en 2017 iĝas primitive simpla, la opozicia diskuto rapide “ukrainiĝas” (pardonu min ukrainoj), limigante sin al afero komprenebla al lernejanoj — korupto, kiu efektive estas la dekkvina laŭ graveco sekvo, kaj kuraci ĝin estas same kiel malaltigi febron ĉe paciento: tio kreas iluzion de pliboniĝo, sed por mallonge, dum ĝi ne kuracas kaj eĉ detruas organismon. Pro tio haveblas postuloj ŝanĝi personojn, ne la sistemon. » « [об оппозиционных митингах в России в марте 2017 года] ...повестка митингов и тема протестов, в 2012 году конструктивная и сложная, в 2017-м становится примитивно-простой, оппозиционная дискуссия стремительно «украинизируется» (да простят меня украинцы), ограничивая себя предметом, понятным школьникам, — коррупцией, которая на деле — пятнадцатое по проблемности следствие, и лечить его — все равно что сбивать температуру больному: создает иллюзию улучшения, но ненадолго, при этом не лечит и даже разрушает организм. Отсюда же требования сменить персоналии, а не систему. »
— Andrej Movĉan, Bone, sed primitive [la 27-a de marto 2017
 
« [pri opoziciaj manifestacioj en Rusio en marto 2017] Plej verŝajne nome intenca primitivigo de la agendo ebligas mobilizi novajn partoprenantojn de manifestacioj kaj tio allogas organizantojn, serĉantajn subtenon de larĝaj amasoj» « [об оппозиционных митингах в России в марте 2017 года] Скорее всего, именно намеренная примитивизация повестки позволяет мобилизовать новых участников митингов, и это привлекает организаторов, ищущих поддержки широких масс. »
— Andrej Movĉan, Bone, sed primitive [la 27-a de marto 2017
 
« [pri opoziciaj manifestacioj en Rusio en marto 2017] ...diskuto pri tio, kiel savi la senespere postrestintan de “lokomotivo de historio” landon jam ne plu okazas — ĝin anstataŭas “revolucia slogano” kaj lukto por potenco inter malmulte diferencigeblaj inter si personoj. » « [об оппозиционных митингах в России в марте 2017 года] ...дискуссия о том, как спасать безнадежно отстающую от «локомотива истории» страну, уже не ведется вовсе — ее подменяет «революционный лозунг» и борьба за власть между мало отличимыми друг от друга личностями. »
— Andrej Movĉan, Bone, sed primitive [la 27-a de marto 2017
 
« “Jabloko” kaj aliaj diskreditigis sin senespere, ĝis amara rideto. » « «Яблоко» и прочие себя дискредитировали безнадежно, до горькой усмешки. »
— Andrej Movĉan, Bone, sed primitive [la 27-a de marto 2017
 
« La rusia mondo iĝas ĉiam pli nigro-blanka, kaj prognozebla estonteco de Rusio — ĉiam pli “argentina”, kun foriranta malantaŭ horizonton vico de “grandaj gvidantoj”, venantaj al la potenco sur flugiloj de popola protesto kontraŭ korupto kaj nenion ŝanĝantaj krom familinomoj ĉe trogo kaj nombro de reprezaliitaj opoziciuloj. » « Российский мир становится все более черно-белым, а просматриваемое будущее России — все более «аргентинским», с уходящей за горизонт чередой «великих лидеров», приходящих во власть на крыльях народного протеста против коррупции и ничего не меняющих, кроме фамилий у кормушки и количества репрессированных оппозиционеров. »
— Andrej Movĉan, Bone, sed primitive [la 27-a de marto 2017
 
« ...kritiko por kritiko, postulado de la ideala ĉi tie kaj tuj, strebo vidi nur malbonan kaj eĉ malĝoji se io estas bone, iĝis elementoj de liberala vidpunkto en Rusio. » « ...критика рад критики, требование идеального здесь и сейчас, стремление видеть только плохое и даже расстраиваться, если что-то хорошо, стали составляющими либерального взгляда в России. »
— Andrej Movĉan, Trafikreguloj de Kamboĝo [la 24-a de februaro 2014]
 
« [pri Rusio] ...ŝanĝi la potencon hodiaŭ ne eblas — ĝiaj formoj kaj metodoj estas ne produkto de ies malica volostulteco, ili estas sekvo de ekonomia modelo de la lando — arkaika, feŭdisma (nur anstataŭe tero estas nafto), kie ĉe la potenco neeviteble estos la plej forta reprezentanto de la plej forta feŭda grupo, kiu subigos tutan ekonomian resurson kaj garantios sian regadon por tempo ĝis la resurso elĉerpiĝos. » « [о России] ...изменить власть сегодня невозможно — ее формы и методы не являются продуктом злой воли или глупости, они следствие экономической модели страны — архаичной, феодальной (только вместо земли — нефть), где у власти неизбежно окажется самый сильный представитель самой сильной феодальной группировки, которая подомнет под себя экономический ресурс и обеспечит свое правление на время, пока ресурс не исчерпается. »
— Andrej Movĉan, Trafikreguloj de Kamboĝo [la 24-a de februaro 2014]
 
« [pri Rusio] ...reganta grupo sincere pledas por stabileco kaj la ordo — je ilia kompreno. Ĉe ĝi ne okazos amasaj reprezalioj, militoj, kataklismoj. » « [о России] ...правящая группировка искренне выступает за стабильность и порядок — в их понимании. При ней не будет массовых репрессий, войн, катаклизмов. »
— Andrej Movĉan, Trafikreguloj de Kamboĝo [la 24-a de februaro 2014]
 
« [pri Rusio] Kaj kiam naftoprezo falos (kaj ĝi falos, restas nuraj jaroj), hodiaŭaj gvidantoj ne nur ne detenos la potencon — ili eĉ ne provos: la potenco sen riĉiĝo por ili ne valoras, kaj por riĉiĝo mankos fonto. » « [о России] И когда цена на нефть упадет (а она упадет, счет идет на годы), сегодняшние лидеры не только не удержат власть — они даже не будут пытаться: власть без обогащения для них не ценна, а обогащаться будет неоткуда. »
— Andrej Movĉan, Trafikreguloj de Kamboĝo [la 24-a de februaro 2014]
 
« [pri Rusio] Venos tempo de ruĝo-brunaj: nome ili kondutas plej sobre, komprenante kiel allogi al sia flanko la popolon... Nome ili bezonas la potencon por la potenco, kaj ili pretas lukti por ĝi, eĉ se la lando dronos en sango» « [о России] Придет время красно-коричневых: именно они ведут себя наиболее трезво, понимая, как привлечь на свою сторону народ... Именно им нужна власть ради власти, и они готовы за нее бороться, даже если страна утонет в крови. »
— Andrej Movĉan, Trafikreguloj de Kamboĝo [la 24-a de februaro 2014]
 
« [pri Rusio] La tasko malebligi al ruĝo-brunaj ricevi la potencon, kiu hodiaŭ mem iras al ili en la manojn, devas iĝi por liberaluloj la unua kaj sola. » « [о России] Задача не дать красно-коричневым получить власть, которая сама сегодня идет к ним в руки, должна стать для либералов первой и единственной. »
— Andrej Movĉan, Trafikreguloj de Kamboĝo [la 24-a de februaro 2014]
 
« ...eĉ por minuto ne necesas forgesi la realon: loĝantoj de Rusio, same kiel de la tuta mondo, deziras senti sin fieraj pri sia lando kaj pri si mem; ili, same kiel loĝantoj de la tuta mondo, deziras belajn spektaklojn kaj sportajn konkurojn; ili deziras asocii sin kun similuloj kaj koni respondon al demando, kiu estas malamiko (eĉ se respondo estos iom simpligita). Finfine ili deziras simplajn respondojn al demandoj: kion fari, kio estas bone kaj kio malbone? La loĝantoj de Rusio hodiaŭ estas pli konservativismaj ol usonanoj — tion ne eblas ne konsideri. Sed ksenofobio kaj konservativismo malaperas pro konscio de propra digno. Necesas doni al la homoj tiujn senton, kaj poste postuli toleremon, sed ne inverse. » « ...ни на минуту не стоит забывать про реальность: жители России, как и всего мира, хотят чувствовать себя гордыми за страну и за себя; они, как и жители всего мира, хотят красивых зрелищ и спортивных состязаний; они хотят ассоциировать себя с себе подобными и знать ответ на вопрос, кто есть враг (пусть даже ответ будет несколько упрощен). Наконец, они хотят простых ответов на вопросы: что делать, что хорошо, а что плохо? Жители России сегодня более консервативны, чем американцы, — это нельзя не учитывать. Но ксенофобия и консерватизм проходят от осознания собственного достоинства. Надо дать людям это ощущение, а потом требовать толерантности, а не наоборот. »
— Andrej Movĉan, Trafikreguloj de Kamboĝo [la 24-a de februaro 2014]
 
« Mi opinias ke civitanoj de Rusio estas oble pli pretaj al akcepto de liberala ideologio ol ŝajnas. Eble nome pro tiu ĉi malkonfido al la popolo, malestimo al ĝi, ni fermiĝas hodiaŭ je si mem, formante ĉe la popolo bildon de la kvina kolono, ne tiun de defendantoj de la naciaj interesoj. » « Я думаю, граждане России намного больше готовы к принятию либеральной идеологии, чем кажется. Может быть, именно от этого недоверия к народу, неуважения к нему мы и замыкаемся в себе, формируя у народа образ пятой колонны, а не защитников интересов нации. »
— Andrej Movĉan, Trafikreguloj de Kamboĝo [la 24-a de februaro 2014]
 
« Belorusio uzas Rusion same kiel Rusio uzas nafton» « Белоруссия использует Россию так же, как Россия использует нефть. »
— Andrej Movĉan, Resursoj de kverelo [la 24-a de decembro 2015]
 
« Hodiaŭ Ĉinio aktive investas en infrastrukturon de Meza Azio, direktitan sud-okcidenten kaj absolute rifuzas investi en infrastrukturon, direktitan nord-okcidenten. Kvankam en sud-okcidento haveblas teroristoj kaj nord-okcidente prezidanto kun populareco 90%. Al mi tio diras, ke Ĉinio havas strangan senton, ke ĉinoj sukce traktos afganajn problemojn, kiam tio necesos, kaj interkonsentos kun Irano. Sed rilate Rusion ili ne sukcesos ĝin venki, nek interkonsenti — ne eblas kredi al tiu, kiu konstante mensogas. Mi pensas, ke investado en la “silka vojo” povos komenciĝi nur samtempe kun mortado de korupto kaj jura nihilismo en Rusio, dum ili ankoraŭ plu kreskas. » « На сегодняшний день Китай активно инвестирует в инфраструктуру Средней Азии, которая направлена на юго-запад, и абсолютно отказывается инвестировать в инфраструктуру, которая направлена на северо-запад. Хотя на юго-западе террористы, а на северо-западе президент с рейтингом 90% Мне это говорит о том, что у Китая есть странное ощущение, что Иран и Афганистан надежнее России. Казалось бы, почему? Да потому, что китайцы справятся с афганскими проблемами, когда надо будет, и договорятся с Ираном. А с Россией не справиться, и не договориться — верить невозможно тому, кто все время врет. Я думаю, что инвестирование в «шелковый путь» может начаться только по мере умирания коррупции и правового нигилизма в России, а они пока только растут. »
— Andrej Movĉan, Resursoj de kverelo [la 24-a de decembro 2015]
 
« La plej terura en Rusio hodiaŭ estas manko de teknologioj... Ni devas sekvi la korean vojon — ili pruntis, enlasis al si aktive kaj kreis sian ekonomion surbaze de ekstera interveno. » « Самое страшное в России сегодня то, что нет технологий... Нам нужно идти по корейскому пути — они заимствовали, пускали к себе активно и создавали свою экономику на базе внешней интервенции. »
— Andrej Movĉan, Resursoj de kverelo [la 24-a de decembro 2015]
 
« Tute ne gravas, ĉu morgaŭ nafto kostos 75 dolarojn kontraŭ barelo, gravas, ĉu tiu prezo daŭros sep jarojn. Ĝi certe ne daŭros, eĉ ne parolindas. Do prognozo pri arktaj naftominejoj — en la nuna etapo kaj tio estos ne 10-20 jarojn, sed oble pli — merkato simple ne bezonas tiun ĉi nafton. » « Совершенно не важно, будет ли завтра цена 75 долларов за баррель, важно, удержится ли эта цена те самые 7 лет. Она, конечно, не удержится, даже говорить не о чем. Поэтому прогноз по арктическим месторождениям нефти — на современном этапе, и это не 10-20 лет, а намного больше — эта нефть рынку просто не нужна. »
— Andrej Movĉan, Resursoj de kverelo [la 24-a de decembro 2015]
 
« ...Rusio — laŭ kvanto de naftoelminado por kapo de loĝantaro kaj kvalito de ĝia uzado ene de la lando — trafas strikte konturitan grupon, en kiu troviĝas Irano, Venezuelo, Kazaĥio kaj Alĝerio. Tio estas iusence portretoj de landoj, en kiujn Rusio povos transformiĝi depende de tio, je kiu direkto ĝi moviĝos. Ekzistas certe Kanado, en kiu nivelo de naftoelminado por kapo de loĝantaro similas al la nia, sed efikeco estas oble pli alta. Sed ŝanco iĝi Kanado, moviĝante direkte al efikeco, ankoraŭ ne videblas — nek la potenco, nek la elitoj, nek la socio tian postulon formas. Do en agendo estas la venezuela, irana, kazaĥa aŭ alĝeria scenaroj. » « ...Россия — по объему добычи нефти на душу населения и качеству ее использования внутри страны — попадает в четко очерченную группу, в которой находятся Иран, Венесуэла, Казахстан и Алжир. Это в некотором смысле портреты стран в которые Россия может превратиться в зависимости от того, в какую сторону двинется. Есть, правда, Канада, в которой уровень добычи нефти на душу населения похож на наш, но эффективность намного выше. Но шанс стать Канадой, двинувшись в сторону эффективности, пока не просматривается — ни власть, ни элиты, ни общество такого запроса не формируют. Поэтому на повестке дня — венесуэльский, иранский, казахский или алжирский сценарии. »
— Andrej Movĉan, Resursoj de kverelo [la 24-a de decembro 2015]
 
« Reformoj estas ĉiam risko por potenco. Do se naftoenspezoj falos, ni pli verŝajne havos venezuelan turniĝon ol provon de pozitivaj reformoj. » « Реформы же — всегда риск для власти. Поэтому, если доходы от нефти упадут, у нас будет скорее венесуэльский поворот, чем попытка позитивных реформ. »
— Andrej Movĉan, Resursoj de kverelo [la 24-a de decembro 2015]
 
« Nivelo de protestoj hodiaŭ estas mikroskopa. En absolute trankvilaj ŝtatoj, kie neniu eĉ parolas pri ŝanĝo de potenco, nivelo de protesta aktiveco estas oble pli alta. » « Уровень протестов сегодня — микроскопичен. В абсолютно спокойных государствах, где никто даже не говорит о смене власти, уровень протестной активности на порядок выше. »
— Andrej Movĉan, Resursoj de kverelo [la 24-a de decembro 2015]
 
« ...protesta aktiveco elvokas reagon, potenco eĉ pli timas, krizalidiĝas kaj ĉesas fari ion ajn krom reprezalioj... ju pli evoluas protesta movado, des pli konservativisma iĝas potenco. » « ...протестная активность вызывает реакцию, власть еще больше пугается, окукливается и перестает вообще делать что-либо кроме репрессий... чем больше развивается протестное движение, чем более консервативной власть становится. »
— Andrej Movĉan, Resursoj de kverelo [la 24-a de decembro 2015]
 
« [pri ekonomio de Rusio] Cirkonstancoj de internacia ekonomio, unuavice sankcioj, estas duarangaj, malmultsignifaj kaj ne faras al la ekonomio signifan negativan influon, malgraŭ tio ke la potenco en Rusio aktive uzas ilin kiel pravigon de ekonomiaj problemoj. » « [Об экономике России] Внешнеэкономические факторы, прежде всего санкции, вторичны, малозначимы и не оказывают на экономику существенного негативного влияния, несмотря на то что власть в России активно использует их как оправдание экономических проблем. »
— Andrej Movĉan, Ekonomio en Rusio — de Sovetunio al la 21-a jarcento [2016]
 
« ...ni hodiaŭ eniras longan ciklon de malaltaj prezoj por krudmaterialoj kaj atendi altiĝon de naftoprezoj ne eblas en mallonga, nek en longa perspektivoj... Situacio pli malboniĝas pro tio, ke la rusia krizo hodiaŭ estas unika — nia ekonomio suferas ne kun la monda, kiel ni alkutimiĝis dum la krizoj de 1998 kaj 2008, sed sur fono de kresko de la monda ekonomio en komenco de la ciklo... » « ...мы сегодня входим в длительный цикл низких цен на сырье, и ждать повышения цен на нефть не приходится ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе... Ситуация усугубляется тем, что российский кризис сегодня уникален — наша экономика страдает не вместе с мировой, как мы привыкли по кризисам 1998 и 2008 годов, а на фоне роста мировой экономики в самом начале цикла... »
— Andrej Movĉan, Ekonomio en Rusio — de Sovetunio al la 21-a jarcento [2016]
 
« [pri Rusio] ...plejparto de loĝantaro de la lando dum lastaj 15 jaroj ekvivs nur iom pli bone, kaj en lastaj jaroj — nur iom pli malbone. La ŝanĝoj estas ne tiom gravaj por kaŭzi drastan kreskon de protestaj humoroj. » « [о России] ...подавляющее большинство населения страны за прошедшие 15 лет стало жить всего лишь чуть лучше, а в последние годы — всего лишь чуть хуже. Изменения не настолько значительны, чтобы вызвать резкий рост протестных настроений. »
— Andrej Movĉan, Ekonomio en Rusio — de Sovetunio al la 21-a jarcento [2016]
 
« Malsame ol en la [Ŝtata] Dumao, en la [rusia] registaro, laŭ mia opinio, homoj respondecas pri siaj agoj» « В отличие от Думы, в правительстве, на мой взгляд, люди отвечают за свои действия. »
— Andrej Movĉan, En reĝimo de nestrikta izolado [la 1-a de majo 2018]

Ekonomiaj sankcioj

redakti
 
« [pri sankcioj kontraŭ Rusio] En 2015 ĉiu dua eŭropa ŝtatoficisto demandis min: “Kiom da monatoj ankoraŭ eltenos la rusia ekonomio?” Fine de la jaro tio tedis min kaj mi komencis respondi koncize: “Iom ajn”, kio nemalmulte mirigis la kunparolantojn. Iom poste la deĵora demando ŝanĝiĝis al “Kiom rapide sankcioj igos Rusion ŝanĝi sian politikon?” kaj mia respondo “Neniam” mirigis ilin ne malpli multe. » « В 2015 году каждый второй европейский чиновник задавал мне вопрос: «Сколько месяцев еще протянет российская экономика?» К концу года мне это надоело, и я стал отвечать коротко: «Да сколько угодно», что немало удивляло собеседников. Чуть позже дежурный вопрос сменился на «Как скоро санкции заставят Россию изменить свою политику?», и мой ответ «Никогда» удивлял их не меньше. »
— Andrej Movĉan, Rusio en la epoko de postvero: Racio kontraŭ informa bruo [2019]
 
« Kelkfoje mi verkis por okcidentaj amaskomunikiloj (de lokaj ĵurnaloj en Finnlando ĝis National Interest, Financial Times, Politico, Foreign Policy) kaj rimarkis, ke en la evoluntaj demokratioj cenzuro de la opinio ĉeestas en sufiĉa grado. Se en Rusio (interalie, ne tre forte, plejparte en ŝtataj amaskomunikiloj kaj eĉ tie ne ĉiam) oni malebligas al vi skribi, kion vi pensas, klarigante tion per malpermeso flanke de la potenco aŭ simple per maldeziro ofendi ĝin, do en la okcidentaj amaskomunikiloj cenzoro estas pli strikta: kelkfoje oni rekte sciigis al mi, ke “tion” ne decas skribi, ĉar “legantaro de deziras tion legi”. Ĉi tie mankas kaptilo aŭ kaŝitaj agoj de la potenco — efektive la okcidentaj amaskomunikiloj dependas de siaj buĝetoj, kiuj formiĝas proporcie al nombro kaj kvalito de legantoj kaj spektantoj. Kaj se publiko deziras kredi, ke la rusia ekonomio baldaŭ kolapsos [pro ekonomiaj sankcioj], ne eblas skribi alion. » « Несколько раз я писал для западного массмедиа (от местных газет в Финляндии до National Interest, Financial Times, Politico, Foreign Policy) и успел заметить, что в развитых демократиях цензура мнения присутствует в достаточной степени. Если в России (к слову, не так уж сильно, скорее, только в государственных медиа, и то не всегда) вам не дают написать то, что вы думаете, мотивируя это запретом со стороны власти или просто нежеланием ее обидеть, то в западных СМИ цензор более жесткий: несколько раз мне недвусмысленно сообщалось, что «это» не стоит писать, потому что «аудитория не хочет это читать». Здесь нет подвоха или завуалированных действий власти — действительно западные СМИ зависят от своих бюджетов, которые формируются пропорционально количеству и качеству читателей и зрителей. И если публика хочет верить, что российская экономика скоро рухнет, нельзя писать обратное. »
— Andrej Movĉan, Rusio en la epoko de postvero: Racio kontraŭ informa bruo [2019]
 
« [pri sankcioj kontraŭ Rusio] Limigoj por pruntoj (eĉ se forgesi, ke rondo de trafitaj de ili estas ege mallarĝa) apenaŭ povos influi la landon, kiu jam kelkajn jarojn sinsekve reduktas sian eksteran ŝuldon» « [о санкциях в отношении России] Ограничения на заимствования (даже если забыть, что круг подпавших под них очень узок) вряд ли могут повлиять на страну, которая уже несколько лет последовательно сокращает свой внешний долг. »
— Andrej Movĉan, Ekonomio en Rusio — de Sovetunio al la 21-a jarcento [2016]
 
« Usonaj sankcioj nian stabilecon ne minacas jam pro tio, ke neniu en Usono pretas striktigi la zonojn por “puni” Rusion. Hodiaŭ sugesto estas inversa: Usono strebas ricevi ekonomian profiton el “malbona konduto” de nia lando. Siavice por la Kremlo la sankcioj utilas: fortiĝas lojaleco al la potenco kaj unueco de la popolo fronte al la “malamiko”. » « Американские санкции нашей стабильности не угрожают хотя бы потому, что никто в США не готов затянуть пояса, чтобы «наказать» Россию. Сейчас посыл обратный: Штаты стремятся извлечь экономическую выгоду из «плохого поведения» нашей страны. В свою очередь, для Кремля санкции выгодны: укрепляется лояльность к власти и сплоченность народа перед лицом «врага». »
— Andrej Movĉan, En reĝimo de nestrikta izolado [la 1-a de majo 2018]
 
« Origina kialo de “aluminiaj sankcioj” estas en detruado de la aluminia industrio en Usono. En lastaj jaroj ĝi reduktiĝis kvinoble... Sed plejparto de fakoj en Usono fartas bone kaj ne bezonas protektadon kontraŭ la rusia importo. » « Первопричина «алюминиевых санкций» — в разрушении алюминиевого производства в США. За последние годы оно сократилось в 5 раз... Но большинство отраслей в США чувствует себя хорошо и в защите от российского импорта не нуждается. »
— Andrej Movĉan, En reĝimo de nestrikta izolado [la 1-a de majo 2018]
 
« La rusia nafto estas sankta bovino, kiun tuŝi estas malpermesite, ĉar Eŭropo forte dependas de ĝi. Eblas certe starigi sankciojn kontraŭ likvigita gaso — tio senteblos iom dolore, sed sen tiu eksporto Rusio postvivos. Ĉiuj aliaj hipotezaj embargoj estas malgravaj, ĉar en la aliaj industrioj ni havas nemalbonan internan merkaton kaj malfortan eksteran. » « Российская нефть — это священная корова, которую трогать нельзя, потому что Европа от нее сильно зависит. Можно, правда, ввести санкции на сжиженный газ — это будет неприятно, но без этого экспорта Россия переживет. Все остальные гипотетические эмбарго малозначимы, потому что в других отраслях у нас неплохой внутренний рынок и слабый внешний. »
— Andrej Movĉan, En reĝimo de nestrikta izolado [la 1-a de majo 2018]
 
« [pri sankcioj de Rusio kontraŭ la Okcidento] Rusio pro tio sensence redistribuas varojn tra la mondo, ĉe tio kreante ĉe si manĝaĵan inflacion, dum liverantoj ne suferas: ilian vendadon la kontraŭsankcioj ne influis. » « [о санкциях России в отношении Запада] Россия в итоге бессмысленно перераспределяет товары по миру, при этом создавая у себя продуктовую инфляцию, а поставщики не страдают: на их сбыт контрсанкции не повлияли. »
— Andrej Movĉan, En reĝimo de nestrikta izolado [la 1-a de majo 2018]
 
« [pri la okcidentaj sankcioj kontraŭ Rusio] La sankcioj, kiaj ajn ili estus, plej malmulte teruras la potencan eliton» « [о санкциях Запада против России] Санкции, какими бы они ни были, менее всего страшны властной элите. »
— Andrej Movĉan, Sankcioj — vido de malantaŭe [la 15-a de majo 2014]

Eŭropa Unio

redakti
 
« ...estas nemalmulte da ekzemploj de tio, kiel EU rezignis je siaj sindevigoj, lasante aliancanojn solaj sub pafado — en la rekta kaj figura sencoj. » « ...есть немало примеров того, как ЕС отказывался от своих обязательств, оставляя союзников в одиночестве под огнем — в прямом и переносном смысле слова. »
— Andrej Movĉan, Inter Rusio kaj EU [la 9-a de marto 2017]

Ukrainio

redakti
 
« Por ni (kaj eĉ ne por ĉiuj ni) 5000 pereintoj en Ukrainio estas apokalipsa novaĵo. Sed por la evoluinta mondo tio estas fino de la vico: antaŭe estas Francio (pereis la siaj), Sirio (pereis multe), Niĝerio (denove multe), IrakoAfganio (multe kaj haveblas la siaj) kaj tiel plu laŭ listo. Logiko “Ukrainio estas preskaŭ Eŭropo” ne funkcias: en Novjorko slumojn de luksaj kvartaloj ofte apartigas mallarĝa strato kaj neniu atentas tion. La evoluinta mondo estas ne sentimentala. De ĝia alteco teritorio de la eksa Sovetunio similas al la malvarma Afriko... La konflikto en Ukrainio estas ne pli rimarkinda ol konflikto en Sudano (kiu memoras heroojn de la sudana konflikto, kiu nomos gvidanton de unu el Sudanoj la “monda malbono kaj minaco al la homaro”?), nur viktimoj grave malpli multas. Mariupolo kaj Malakalo — sonas simile. Kaj eventoj en ili okazas similaj. Ĉu vi scias kie situas Malakalo kaj kio okazas tie? Ĉu ne? Do ne postulu de usonanoj sciojn pri Mariupolo. » « Для нас (и то далеко не всех) 5000 погибших на Украине – это апокалиптическая новость. А для развитого мира это конец очереди: впереди Франция (погибли свои), Сирия (погибло много), Нигерия (опять много), Ирак — Афганистан (много, и есть свои) и так далее по списку. Логика «Украина — это почти Европа» не работает: в Нью-Йорке трущобы от фешенебельных районов часто отделяет узкая улица, и никто на это не обращает внимания. Развитый мир не сентиментален. С его высот территория бывшего СССР напоминает холодную Африку... Конфликт на Украине ничем не примечательнее конфликта в Судане (кто помнит героев суданского конфликта, кто назовет лидера одного из Суданов «мировым злом и угрозой человечеству»?), только жертв существенно меньше. Мариуполь и Малакаль — похоже звучит. И события в них происходят похожие. Вы знаете, где Малакаль и что там творится? Не знаете? Не требуйте от американцев знаний про Мариуполь. »
— Andrej Movĉan, Ĉu oni deziras militi kontraŭ la rusoj? [la 9-a februaro 2015]
 
« Majdano en 2013 estis protesto kontraŭ stato de la ukraina ekonomio. Al Majdano la ukraina ekonomio venis kun pokapa MEP malpli ol 4000 dolaroj jare. En 1991, kiam disiĝis la orienteŭropaj satelitoj de Sovetunio, pokapa MEP de Ukrainio estis pli alta ol tiu de Pollando. Ekde tiam la ukraina MEP kreskis nur 1,8-oble. Eĉ ne unu lando sur tiu ĉi flanko de Uralo montris tiom malaltan kreskon. Por komparo: en Pollando MEP kreskis 8-oble; en Rumanio kaj Ĉeĥio — 5-oble; en Rusio — 3,2-oble.
Kialo de tia katastrofo (lokiĝo de la eŭropa lando je la 111-a loko en la mondo laŭ pokapa MEP, tuj post Mongolio) estas ne Janukoviĉ, sed la efektivigita en la lando dum lastaj 23 jaroj politiko de “merkata feŭdismo”, limiĝinta al ekspluatado de naturaj resursoj kaj aktivoj, restintaj post Sovetunio, fare de konkurantaj klanoj de oligarĥoj»
 « Майдан 2013-го — это протест против состояния украинской экономики. К Майдану украинская экономика подошла с ВВП на человека менее 4000 долларов в год. В 1991 году, когда разошлись восточноевропейские сателлиты СССР, у Украины ВВП на душу населения был больше, чем у Польши. С тех пор украинский ВВП вырос всего в 1,8 раза. Ни одна страна по эту сторону Урала не показала такой низкий рост. Для сравнения: в Польше ВВП вырос в 8 раз; в Румынии и Чехии — в 5; в России — в 3,2.
Причина такой катастрофы (нахождение европейской страны на 111-м месте в мире по душевому ВВП, сразу после Монголии) не в Януковиче, а в проводившейся в стране последние 23 года политике «рыночного феодализма», сводившейся к эксплуатации натуральных ресурсов и активов, оставшихся от СССР, конкурирующими кланами олигархов. »
— Andrej Movĉan, Ĉu sukceso de revolucio? [la 10-a de oktobro 2014]
 
« La revolucio en Ukrainio “solvis” la problemon de Janukoviĉ kaj eble la problemon de eŭrointegriĝo, sed ekonomian staton de la lando ĝi malbonigis... Ukrainio vivas en kaptilo de iluzioj, kiuj malebligas al ĝi forlasi mortopunkton. La ĉefa iluzio estas ke la “revolucio” venkis. La revolucio apenaŭ eĉ komenciĝis. » « Революция на Украине «решила» вопрос Януковича и, возможно, вопрос евроинтеграции, но экономическое положение страны она ухудшила... Украина живет в плену иллюзий, которые не дают ей сдвинуться с мертвой точки. Главная иллюзия — что «революция» победила. Революция едва началась. »
— Andrej Movĉan, Ĉu sukceso de revolucio? [la 10-a de oktobro 2014]
 
« Ne malpli erara estas ankaŭ iluzio, ke eŭrointegriĝo estas unika kuracilo de la hodiaŭaj problemoj. La eŭrointegriĝo estas necesa procezo, tamen tio estas tute ne kuracilo. Tio estas ekzameno kaj defio — por integriĝi al EU kaj ne morti pro elĉerpiĝo ĉe tio, necesas esti pretaj: fortaj ekonomie, fleksaj kaj “kontraŭfragilaj” politike» « Не менее ошибочна и иллюзия, что евроинтеграция — это универсальное лекарство от сегодняшних проблем. Евроинтеграция — нужный процесс, однако это совсем не лекарство. Это испытание и вызов — чтобы интегрироваться в ЕС и не умереть от истощения при этом, надо быть готовыми: сильными экономически, гибкими и «антихрупкими» политически. »
— Andrej Movĉan, Ĉu sukceso de revolucio? [la 10-a de oktobro 2014]
 
« Rusofobio en ĉiaj manifestiĝoj por Ukrainio estas ege malutila. » « Русофобия в любых проявлениях для Украины крайне вредна. »
— Andrej Movĉan, Ĉu sukceso de revolucio? [la 10-a de oktobro 2014]

Donald Trump

redakti
 
« ...forgesu Trump-on, post 20 jaroj oni ne rememoros lin... » « ...забудьте Трампа, его через 20 лет и не вспомнят... »
— Andrej Movĉan, Aniĝo en EU? [la 1-a de februaro 2017]
 
« ...grandaj investantoj bone scias, kiom malmulte povas fari prezidanto de Usono, eĉ se li ne hezitas promesi multon. » « ...крупные инвесторы хорошо знают, насколько мало может сделать президент США, даже если он не стесняется много обещать. »
— Andrej Movĉan, Triumfo de aktoro [la 9-a de novembro 2016]
 
« [pri venko de Donald Trump en 2019] Plian fojon usonanoj montris, ke se ili subiĝas al senrespondeca retoriko, do almenaŭ ĉiufoje al malsama. » « [О победе Трампа на выборах 2019 года] В очередной раз американцы продемонстрировали, что если они и поддаются на безответственную риторику, то по крайней мере все время на разную. »
— Andrej Movĉan, Triumfo de aktoro [la 9-a de novembro 2016]
 
« Trump estas ne popolisto, sed demagogo. En tio konsistas senco de demokratio — ĝi ne kapablas venigi al la potenco pli bonajn ol tion faras diktaturoj, sed ĝi bone senigas siajn landojn de pli malbonaj. Mankas duboj, ke se Trump pravigos la plej malbonajn atendojn... do post 4 jaroj sur lia loko estos alia prezidanto. » « Трамп не популист, а демагог. В этом суть демократии — она не способна приводить к власти лидеров лучших, чем это получается у диктатур, зато отлично избавляет свои страны от худших. Нет сомнений, что если Трамп оправдает худшие ожидания... то через 4 года на его месте будет другой президент... »
— Andrej Movĉan, Triumfo de aktoro [la 9-a de novembro 2016]

Korupto

redakti
 
« Mi ĝenerale opinias ke korupto ne devas esti memstara temo por diskutoj. Korupto estas flanka produkto, derivaĵo de oble pli gravaj ekonomiaj fenomenoj. Kiel febro ĉe malsanulo. Kaj lukto kontraŭ korupto izolite estas kvazaŭ lukto kontraŭ febro: aspirino provizore kreas iluzion de pliboniĝo, sed samtempe detruas organismon eĉ pli forte. » « Я вообще полагаю, что коррупция не должна быть самостоятельно темой для дискуссии. Коррупция — побочный продукт, производная значительно более серьезных явлений в экономике. Как температура у больного. И бороться с коррупцией изолированно — это бороться с температурой: аспирин временно создает иллюзию улучшения, но при этом разрушает организм еще больше. »
— Andrej Movĉan, Resursoj de kverelo [la 24-a de decembro 2015]
 
« ...lukto kontraŭ konkreta koruptita ŝtatoficisto per enprizonigo estas fakte lukto de ŝtatoficistoj inter si por profitaj trogoj — kun uzado de tia lukto por altigo de populareco de potenco. Amasoj al tiu lukto estas engaĝataj por forlogi ilin de realaj problemoj. » « ...борьба с конкретным коррумпированным чиновником методом посадки — это по большому счету борьба чиновников между собой за доходные кормушки, — с использованием такой борьбы для повышения рейтинга власти. Массы в эту борьбу вовлекаются для того чтобы отвлечь их от реальных проблем. »
— Andrej Movĉan, Resursoj de kverelo [la 24-a de decembro 2015]
 
« ...ekonomio de lando ĝenerale tute ne rimarkas korupton, se ricevita per korupta vojo mono estas reinvestata en la lando. Ĉu gravas, kiu investis ilin? Problemo de Rusio konsistas en tio, ke ni vivas en modelo de interna kolonio kaj ĉiuj koruptitaj ŝtatoficistoj tuj eligas monon eksterlanden. La sistemo mem estas tia, ke ili timas teni monon en Rusio kaj ne konsideras tion profita. » « ...экономика страны в целом вообще не замечает коррупции, если полученные коррупционным путем деньги вкладываются обратно в страну. Какая разница, кто их вложил? Проблема России в том, что мы живет в модели внутренней колонии и все коррумпированные чиновники тут же выводят деньги за границу. Сама система такова, что они боятся держать деньги в России и не считают это выгодным. »
— Andrej Movĉan, Resursoj de kverelo [la 24-a de decembro 2015]
 
« La plej striktaj reĝimoj estas ankaŭ la plej koruptitaj» « Самые жестокие режимы — самые коррумпированные. »
— Andrej Movĉan, Forgesi pri justa venĝo [la 30-a de aprilo 2013]

Terorismo

redakti
 
« En Eŭropo, ambaŭ Amerikoj, Aŭstralio kaj Oceanio okazas ĉirkaŭ 2,1% de la tuta nombro de la teroraj atakoj, kaj nur 2% el ili estas farataj de islamistoj (kvankam viktimoj de la islamistaj atakoj certe pli multas). » « В Европе, обеих Америках, Австралии и Океании происходит около 2,1% от общего числа терактов, причем только 2% из них совершаются исламистами (хотя жертв исламистских атак, конечно, намного больше). »
— Andrej Movĉan, Terorismo. Ni kaj ili [la 15-a de novembro 2015]
 
« En 2014, kiam en Eŭropo sekve de islamistaj teroraj atakoj pereis nur 4 homoj, la tuta nombro de la viktimoj de la teroristoj en la mondo konsistigis 32 700 homojn (kaj ĉirkaŭ 39 000 estis vunditaj). Monate pereis po 2700 homoj, preskaŭ po la pariza terora atako tage. Cetere 78% de la pereintoj estis en 5 landoj: Irako, Afganio, Sirio, Niĝerio kaj Pakistano» « В 2014 году, когда в Европе в результате исламистских терактов погибло всего 4 человека, общее число жертв террористов в мире составляло 32 700 человек (и около 39 000 ранено). В месяц погибало по 2700 человек, почти по парижскому теракту в день. Правда, 78% погибших приходится на 5 стран: Ирак, Афганистан, Сирию, Нигерию и Пакистан. »
— Andrej Movĉan, Terorismo. Ni kaj ili [la 15-a de novembro 2015]
 
« Ne ekzistas “ni” kontraŭ kiuj “ili” militas. Al ni enflugas hazardaj obusoj — atestoj de tiu terura buĉado, kiu okazas ĉe ili. » « Нет никаких «нас», с которыми «они» ведут войну. К нам залетают случайные снаряды — свидетельства той страшной бойни, которая идет у них. »
— Andrej Movĉan, Terorismo. Ni kaj ili [la 15-a de novembro 2015]
 
« Ne “ili” komencis kontraŭ ni militon. Tio estas “ni”, kiuj senfine ludante kun fajro, ĉiam miras ke fajreroj ekbruligas ĉe “ni” multekostajn kompletojn. » « Это не «они» развязали с «нами» войну. Это «мы», бесконечно балуясь с огнем, все время удивляемся, что искры поджигают «нам» дорогие костюмы. »
— Andrej Movĉan, Terorismo. Ni kaj ili [la 15-a de novembro 2015]
 
« Jare pri manĝoveneniĝoj kaj infektoj en la mondo pereas 350 000 homoj — dekoble pli ol pro la teroraj atakoj. » « В год от пищевых отравлений и инфекций в мире погибает 350 000 человек — в 10 раз больше, чем от терактов. »
— Andrej Movĉan, Terorismo. Ni kaj ili [la 15-a de novembro 2015]
 
« En 15 jaroj en Eŭropo pro la teroristoj pereis malpli ol 500 homoj. Malpli ol en aviadaj katastrofoj... Usona statistiko diras, ke risko morti pro kuracista eraro por loĝanto de evoluinta lando 6000-oble pli altas ol risko perei pro teroristo. Ĉu iu jam proponis forpeli el Eŭropo ĉiujn kuracistojn (mi pretas veti, ke parto de kuracistoj, farantaj fatalajn erarojn, pli altas ol parto de islamanoj en Eŭropo, plenumantaj terorajn atakojn)? » « За 15 лет в Европе от рук террористов погибло менее 500 человек. Меньше, чем в авиакатастрофах... Американская статистика говорит о том, что риск умереть от врачебной ошибки для жителя развитой страны в 6000 раз выше риска погибнуть от руки террориста. Кто-то уже предлагал изгнать из Европы всех врачей (готов поспорить, что доля врачей, совершающих фатальные ошибки, выше доли мусульман в Европе, совершающих теракты)? »
— Andrej Movĉan, Terorismo. Ni kaj ili [la 15-a de novembro 2015]
 
« ...nia teruro estas plej bona atesto de tio, ke en Eŭropo mankas akra problemo pri la terorismo: terora atako estas tre malofta, ŝoka okazaĵo. » « ...наш ужас — лучшее свидетельство того, что в Европе с терроризмом нет острой проблемы: теракт — это крайне редкое, шокирующее явление. »
— Andrej Movĉan, Terorismo. Ni kaj ili [la 15-a de novembro 2015]
 
« De milita flanko “malamantoj de Eŭropo” malfruiĝas de NATO preskaŭ same kiel taĉmento de nomadoj kun pafarkoj de tanka brigado: eĉ tiu arkaiĝinta armilaro, kiun ili havas, estis aĉetita ĉe evoluintaj landoj... Fortoj de la teroristoj sufiĉas por paro da grandaj teroraj atakoj en jardeko kaj apenaŭ eblas atendi kreskon de iliaj eblecoj. » « В военном отношении «ненавистники Европы» отстают от НАТО почти как отряд кочевников с луками от танковой бригады: даже то устаревшее оружие, которое у них есть, куплено у развитых стран... Сил террористов хватает на пару больших терактов в десятилетие и вряд ли можно ожидать роста их возможностей. »
— Andrej Movĉan, Terorismo. Ni kaj ili [la 15-a de novembro 2015]
 
« Lastaj grandaj teroraj atakoj en Eŭropo okazis en Hispanio en 2004 kaj en Londono en 2005. Neniu Islama Ŝtato tiam ekzistis, mankis kontraŭ kiu militi, la terorajn atakojn organizis ĉelo de Al-Kaido en Jemeno. Kontraŭ Jemeno neniu militis, sed teroraj atakoj ne okazis 10 jarojn. La 11-a de septembro ankaŭ estas kulpo de ne Islama Ŝtato, kontraŭe — la Islama Ŝtato elkreskis el milito kontraŭ Irako (kiu havis nenian rilaton al la eventoj de la 11-a de septembro). » « Последние крупные теракты в Европе были в Испании в 2004 году и в Лондоне в 2005-м. Никакого ИГИЛ тогда не было, войну было вести не с кем, организовала теракты ячейка «Аль-Каиды» в Йемене. С Йеменом никто не воевал, но терактов не было 10 лет. 11 сентября — тоже не на совести ИГИЛ, напротив — ИГИЛ вырос из войны с Ираком (который к событиям 11 сентября был непричастен). »
— Andrej Movĉan, Terorismo. Ni kaj ili [la 15-a de novembro 2015]
 
« La teroraj atakoj estas provoko de la konflikto, sed ne ĝia kaŭzo, nek ĝia sekvo. Mankas duboj, ke evoluintaj landoj povas daŭrigi eternan militon kontraŭ ĉiam ŝanĝiĝantaj terorismaj movadoj kaj ŝtatoj, kaj tio donas eblecon al iu por raporti pri sukcesoj, kaj por iu gajni monon. Sed tio ne nur ne solvas la problemon, tio eĉ ne tuŝas ĝin. » « Теракты — провокация конфликта, но не его причина и не его следствие. Нет сомнений, что развитые страны могут вести вечную войну с постоянно видоизменяющимися террористическими движениями и государствами, и это дает возможность кому-то рапортовать об успехах, а кому-то заработать деньги. Но это не только не решает проблему, это ее даже не затрагивает. »
— Andrej Movĉan, Terorismo. Ni kaj ili [la 15-a de novembro 2015]
 
« La terorismo dekomence ne havas etneconreligion — pro nura koincido hodiaŭ grundo por evoluo de la terorismo estas oble pli fekunda en parto de la islamaj landoj. » « Терроризм изначально не имеет национальности или религии — просто по стечению обстоятельств сегодня почва для развития терроризма значительно плодороднее в части мусульманских стран. »
— Andrej Movĉan, Terorismo. Ni kaj ili [la 15-a de novembro 2015]
 
« Ne eblas paroli pri limigo de la liberoj, pri ŝanĝo de fundamentoj de la socio — nenio el tio estas farata por lukto kontraŭ krimeco, kaj Eŭropo ne nur vivas, sed eĉ sinsekve reduktas la krimecon. » « Речь об ограничениях свобод, об изменениях устоев общества идти не может — ничего из этого не делается для борьбы с преступностью, и Европа не только жива, но и последовательно сокращает эту самую преступность. »
— Andrej Movĉan, Terorismo. Ni kaj ili [la 15-a de novembro 2015]
 
« Tiuj, kiuj trudas la ideon de “morta danĝero de la terorismo por Eŭropo”, estas pli danĝeraj por Eŭropo ol la teroristoj. » « Те, кто навязывает идею «смертельной опасности терроризма для Европы», опасны для Европы больше, чем террористы. »
— Andrej Movĉan, Terorismo. Ni kaj ili [la 15-a de novembro 2015]

Estonteco

redakti
 
« Plej lastaj je elektro ekkredis gaskompanioj (kaj je la skistonafto — estroj de Rosneft). » « Позже всех в электричество поверили газовые компании (а в сланцевую нефть — руководители Роснефти). »
— Andrej Movĉan, Aniĝo en EU? [la 1-a de februaro 2017]
 
« Ĝenerala regulo de inventado diras: “Estontaj solvoj devas solvi estontajn problemojn”. » « Общее правило изобретательства гласит: «Будущие решения должны решать будущие проблемы». »
— Andrej Movĉan, Aniĝo en EU? [la 1-a de februaro 2017]

Enmigrado

redakti
 
« Problemo de enmigrintoj certe estas diskutata, sed en Eŭropo hodiaŭ (escepte de la rusaj getoj) tio estas problemo N 5 en plej bona kazo — ili havas pri kio paroli kaj kion kritiki. » « Проблема мигрантов, конечно, обсуждается, но в Европе сегодня (за исключением русских гетто) это проблема № 5 в лучшем случае — им есть о чем поговорить и что покритиковать. »
— Andrej Movĉan, Merkel, enmigrintoj kaj ni [februaro 2016]
 
« Italaj kaj judaj rifuĝintoj en Usono (sekvante la irlandajn) kreadis mafiojn kaj bandojn kaj murdadis oble pli ol arabaj rifuĝintoj en Eŭropo» « Итальянские и еврейские беженцы в Америке (вслед за ирландскими) создавали мафии и банды и убивали намного больше, чем арабские беженцы в Европе. »
— Andrej Movĉan, Terorismo. Ni kaj ili [la 15-a de novembro 2015]

Socio kaj politiko

redakti
 
« Nia planedo bezonas grandegan kvanton da volontula laboro, kiun ne povas fari la ŝtatoj, nek kompanioj, strebantaj ricevi profiton» « Наша планета нуждается в гигантском объеме волонтерской работы, которую не смогут делать ни государства, ни компании, стремящиеся получить прибыль. »
— Andrej Movĉan, Kia estos la mondo post cent jaroj [2018]
 
« ...ĝis la 1970-aj jaroj, antaŭ akcepto de la “kurso de ĉuĉeo”, Nord-Koreio evoluis pli rapide ol la Suda, sed jam en la 1990-aj jaroj la lando fiksiĝis en malsato» « ...до 1970-х годов, до принятия «курса чучхе», Северная Корея развивалась быстрее Южной, но уже в 1990-е страна не вылезала из голода. »
— Andrej Movĉan, La rusia déjà vu aŭ latinamerika pasinteco? [la 1-a de septembro 2015]
 
« Investoj en sin mem havas sencon nur en du direktoj: en la sano kaj en la kapablo pensi. Ĉio alia estas truditaj de merkato brilaĵoj. » « Инвестиции в себя осмысленны только в двух направлениях: в здоровье и в умение думать. Все остальное — навязываемая рынком мишура. »
— Andrej Movĉan, Malfacilaj aferoj aŭ 19 mitoj pri sukceso [2019]
 
« Politiko preskaŭ ĉiam estas lukto de frenezuloj kontraŭ malnobluloj koste de stultuloj» « Политика — это почти всегда борьба безумцев с подлецами за счет дураков. »
— Andrej Movĉan, Respondo al juna sciencisto [la 31-a de marto 2015]
 
« Mi kredas, ke efektive helpi eblas nur kaj sole al konkretaj homoj. Se vi deziras, tio estas senco de la teorio de etaj faroj. » « Я верю, что помогать эффективно можно только и исключительно конкретным людям. Если хотите, это суть теории малых дел. »
— Andrej Movĉan, Respondo al juna sciencisto [la 31-a de marto 2015]
 
« Ne necesas lukti por potenco aŭ kontraŭ potenco, ne necesas subteni potencon — vi al neniu helpos, nur vi mem malpuriĝos. » « Не надо бороться за власть или с властью, не надо поддерживать власть — никому не поможете, только сами испачкаетесь. »
— Andrej Movĉan, Respondo al juna sciencisto [la 31-a de marto 2015]
 
« Ni alkutimiĝis, ke historio de la mondo estas historio de caroj kaj herooj: por la unuaj milito estas speco de sporto kaj rimedo fortigi la potencon, por la duaj ĝi estas la sola medio, kie ili povas realigi sin. Kio okazas al la aliaj, “simplaj” homoj, tion la historio prisilentas aŭ donas informon tiom koncize kaj senemocie, ke ni simple ne atentas tion. Eble pro tio fantomoj de la militoj denove revenas... » « Мы привыкли, что история мира — это история царей и героев: для первых война — вид спорта и способ укрепления власти, для вторых — единственная стихия, где они могут реализоваться. Что происходит с другими, «простыми» людьми, история либо умалчивает, либо дает информацию так коротко и безэмоционально, что мы просто не обращаем на это внимания. Может быть, именно поэтому призраки войн опять возвращаются... »
— Andrej Movĉan, Rusio en la epoko de postvero: Racio kontraŭ informa bruo [2019]
 
« Ve, kvankam ni konas ekzemplojn de sukcesaj diktaturoj, je unu Singapuro estas 100 Zairoj» « Увы, хотя мы знаем примеры успешных диктатур, на один Сингапур приходится 100 Заиров. »
— Andrej Movĉan, Ĉu efika diktaturo? (Sergej Gurijev?) [la 15-a de aprilo 2015]
 
« Nur 5 landoj el 60 montradis pli altan kreskon de MEP en la tempo de diktaturo, ol ĉe demokratio. Tio estas Laoso, Alĝerio, Tunizio, Paragvajo kaj Venezuelo, kiun oni prefere forĵetu jam pro tio, ke ni ĝuste konas kialon de la dekliniĝo — grandegaj naftaj enspezoj, kaj ni bone vidas kio okazas en Venezuelo hodiaŭ, kiam naftoprezo falis. » « Только 5 стран из 60 показывали более высокий рост ВВП во время диктатуры, чем при демократии. Это Лаос, Алжир, Тунис, Парагвай и Венесуэла, которую стоит отбросить хотя бы потому, что мы точно знаем причину перекоса — огромные нефтяные доходы, и хорошо видим, что происходит в Венесуэле сегодня, когда цена на нефть упала. »
— Andrej Movĉan, Ĉu efika diktaturo? (Sergej Gurijev?) [la 15-a de aprilo 2015]
 
« Sed kiu, kie kaj kiam lastfoje vidis en la popolo postuladon de ideoj» « Но кто, где и когда в последний раз видел в народе спрос на идеи? »
— Andrej Movĉan, Laŭ leĝoj de spektaklo [majo 2016]
 
« ...klaras, ke kiam en la socio malpli ol 0,1% prosperas koste de 99,9%, tio ne povas okazi nur pro tio, ke la malplimulto bonŝancas aŭ ke ĝi “ludas” oble pli bone ol la aliaj. » « ...понятно, что, когда в обществе менее чем 0,1% преуспевает за счет 99,9%, это не может происходить лишь потому, что меньшинству везет или оно «играет» значительно лучше остальных. »
— Andrej Movĉan, Tasko pri kvin maraj rabistoj [la 6-a de septembro 2017]
 
« ...ŝanĝo de la potenco sen ŝanĝo de la sistemo kaj de psikologio de la socio sekvigas nur kreskon de malegaleco. Kiu ankoraŭ dubas pri tio, vidu kion sekvigis la oktobra ŝtatrenverso en 1917, kaj poste la revolucio en 1991 kaj la disfalo de Sovetunio. » « ...смена власти без смены системы и психологии общества приводит только к усилению неравенства. Кто еще сомневается в этом, посмотрите, к чему привели октябрьский переворот 1917 года, а затем революция 1991 года и распад СССР. »
— Andrej Movĉan, Tasko pri kvin maraj rabistoj [la 6-a de septembro 2017]
 
« Post la morto de Stalin reprezalioj fakte finiĝis, la reĝimo iĝis preskaŭ vegetara. Tiu fakto malebligas al ni nutri iluziojn: Stalin (kvankam ne li sola) estis persone kulpa pri tio, kio okazis en la lando. » « После смерти Сталина репрессии фактически закончились, режим стал почти травоядным. Этот факт не позволит нам питать иллюзий: Сталин (хотя и не он один) был лично виновен в том, что происходило в стране. »
— Andrej Movĉan, Komentoj pri Stalin [la 22-a de junio 2015]
 
« Marodistoj ne povas nuligi la Venkon, nek ŝanĝi ĝin. En tiu senco ne indas subiĝi kaj rezigni je la festo nur pro tio, ke ili provas en ĝi partopreni. Finfine kio okazus se la kristanoj rezignus je sia kredo post la krucmilitoj kaj inkvizicio» « Мародеры не могут ни отменить Победу, ни изменить ее. В этом смысле не стоит поддаваться и отказываться от праздника только потому, что они пытаются в нем участвовать. В конце концов, что было бы, если бы христиане отказались от своей веры после крестовых походов и инквизиции? »
— Andrej Movĉan, Pri venkintoj kaj marodistoj [la 5-a de majo 2015]
 
« La potenco akceptas moralon, diktatan de la socio, kaj juĝi la potencon de pozicioj de moralo de aliaj tempo kaj socio estas tute sensence — tiam ni kondamnos ĉiujn kaj ĉion sendistinge, kaj Cezaro estos faŝisto, kaj Washingtoneseparisto, kaj Lincoln — instiganto de milito, kaj Churchillrasisto» « Власть принимает мораль, диктуемую обществом, и судить власть с позиций морали другого времени и социума вообще бессмысленно — тогда мы осудим всех и вся без разбору, и Цезарь будет фашистом, и Вашингтон — сепаратистом, и Линкольн — поджигателем войны, и Черчилль – расистом. »
— Andrej Movĉan, Naskiĝtago de Gorbaĉov [la 6-a de marto 2016]

Perforto

redakti
 
« ...por homo meze de hierarkio “kutima” perforto aplikata al li mem iĝas necesa atesto de tio, kio li plu konservas sian lokon en la hierarkio, kiun li aprezas: manko de kutimaj manifestiĝoj de perforto rilate lin ofte estigas ĉe li maltrankvilon, timon, malcertecon pri si mem. » « ...для человека в середине иерархии «обычное» насилие над ним самим становится необходимым свидетельством того, что он все еще сохраняет свое место в иерархии, которым дорожит: отсутствие стандартных проявлений насилия по отношению к нему часто вызывает у него беспокойство, страх, неуверенность в себе. »
— Andrej Movĉan, Krestomatio de perforto [la 12-a de julio 2016]
 
« Homoj, troviĝantaj en malaltaj ŝtupoj de la socia ŝtuparo (en plej diversaj sencoj) ofte serĉas perforton rilate al si, ĉar ĝi pravigas ilian malaltan staton. » « Люди, находящиеся на низких уровнях социальной лестницы (в самых разных смыслах), часто ищут насилия над собой, поскольку оно оправдывает их низкое положение. »
— Andrej Movĉan, Krestomatio de perforto [la 12-a de julio 2016]
 
« ...por apliki perforton ni devas ĉesi vidi en la viktimo personecon, kvazaŭ forgesi pri lia racieco kaj animeco, aĵigi lin. Kontraŭe, animigo de potenciala viktimo, agnosko de li kiel personeco igas nin kunsenti kaj blokas la perforton. » « ...чтобы применять насилие, мы должны перестать видеть в жертве личность, как бы забыть о ее разумности и одушевленности, овеществить ее. Напротив, одушевление потенциальной жертвы, признание ее личностью заставляет нас сопереживать и блокирует насилие. »
— Andrej Movĉan, Krestomatio de perforto [la 12-a de julio 2016]
 
« ...je momento de perforto ni forgesas pri haveblo de personeco ĉe objekto kaj rememorante pri tio ni pentas... » « ...в момент насилия мы забываем о наличии личности у объекта, а вспоминая, раскаиваемся... »
— Andrej Movĉan, Krestomatio de perforto [la 12-a de julio 2016]
 
« ...sadistoj, psikopatoj kaj aliaj patologie strebantaj al perforto personoj ofte estas simple senaj je imago — ili ne povas starigi sin sur lokon de viktimo, ekrigardi per liaj okuloj, percepti lin kiel personecon» « ...садисты, психопаты и прочие патологически стремящиеся к насилию личности зачастую оказываются просто лишенными воображения — они не могут поставить себя на место жертвы, посмотреть ее глазами, воспринять ее как личность. »
— Andrej Movĉan, Krestomatio de perforto [la 12-a de julio 2016]
 
« La ĉefa kontraŭulo de militoj en la nuna mondo estas kresko de parto de internacia komerco. Milito, kiel montras historio, neniam komenciĝas se landoj sukcesas superi certan nivelon de komerco inter si. Interalie pro tio haveblas espero, ke Rusio kun EU neniam komencos armitan konflikton» « Главный противник войн в современном мире — рост доли внешней торговли. Война, как показывает история, никогда не начинается, если страны добиваются превышения определенного уровня внешней торговли между собой. В частности, поэтому есть надежда, что Россия с ЕС никогда не вступят в вооруженный конфликт. »
— Andrej Movĉan, Kiu kaj por kio bezonas militon [februaro 2016]
 
« Ŝtatoj, aniĝintaj en militaj aliancoj, malofte militas — sindevigoj kadre de alianco postulas interkonsenton pri komenco de milito, kion malfacilas fari, konsiderante interesojn de aliaj aliancanoj; ekstera agreso ja kontraŭ lando, malantaŭ kiu staras aliancanoj, estas malpli probabla. » « Государства, входящие в военные блоки, редко воюют — обязательства по блоку требуют договоренности о начале войны, что сложно сделать, имея в виде интересы других участников блока; внешняя же агрессия на страну, за спиной которой стоят партнеры по блоку, менее вероятна. »
— Andrej Movĉan, Resursoj de kverelo [la 24-a de decembro 2015]
 
« En la tiel nomata ruĝa kvadrato (nulo ĝis 6000 dolaroj de pokapa MEP kaj 5 ĝi 12% de krudmateriala rento en MEP) konstante okazas militoj kaj koloraj revolucioj» « В так называемом красном квадрате (от нуля до 6000 долларов подушевого ВВП и от 5 до 12% доли сырьевой ренты в ВВП) все время происходят войны и цветные революции. »
— Andrej Movĉan, Resursoj de kverelo [la 24-a de decembro 2015]
 
« Ekde la 70-aj jaroj de la pasinta jarcento laŭ diversaj pritaksoj 25 ĝis 50% de ĉiuj militoj en la mondo havis kiel kaŭzon demandojn pri kontrolado super naftoresursoj aŭ iĝis eblaj danke al uzado de naftaj enspezoj. » « С 70-х годов прошлого века, по разным оценкам, от 25 до 50% всех войн в мире имело причиной вопросы контроля нефтяных ресурсов либо стало возможным благодаря использованию нефтяных доходов. »
— Andrej Movĉan, Resursoj de kverelo [la 24-a de decembro 2015]
 
« ...unuigas Tunizion, Egiption, Sirion kaj Ukrainion nur tio, ke ĉe pokapa MEP 3000 ĝis 6000 dolaroj ili havis je momento de komenco de revolucioj parton de rento en MEP ene de 8-12%. Rusio hodiaŭ danĝere proksimiĝas al tiu ĉi rektangulo kun siaj 8500 dolaroj de la pokapa MEP kaj 14% de la rento. » « ...объединяет Тунис, Египет, Сирию и Украину только то, что при подушевом ВВП от 3000 до 6000 долларов они имели на момент начала революций долю ренты в ВВП в пределах 8-12%. Россия сегодня опасно приближается к этому прямоугольнику с ее 8500 долларов подушевого ВВП и 14% ренты. »
— Andrej Movĉan, Resursoj de kverelo [la 24-a de decembro 2015]
 
« Estus racie supozi ke plejparto de la rento en MEP (15% kaj pli) en sufiĉa grado garantias totalisman potencon per resursoj por stabileco... Malalta rento (malpli ol 5-7%) devigas landojn evoluigi diversigitan ekonomion, kio kontribuas al evoluo de demokratio kaj pli rapida kresko aŭ en maloftaj kazoj kiel tiu singapura — altiĝo de MPE kaj stabiliĝo de la reĝimo danke al subteno de loĝantaro kaj komercistaro. » « Разумно предположить, что большая доля ренты в ВВП (15% и выше) в достаточной степени обеспечивает тоталитарную власть ресурсами для стабильности... Низкая рента (менее 5-7%) вынуждает страны развивать диверсифицированную экономику, что способствует развитию демократии и более быстрому росту или — в редких случаях типа сингапурского — подъему ВВП и стабилизации режима благодаря поддержке населения и бизнеса. »
— Andrej Movĉan, Resursoj de kverelo [la 24-a de decembro 2015]
 
« Rimarkindas ke Sovetunio fine de la 1980-aj jaroj havis proksimume 13-14% parton de rento en MEP — iom pli ol nivelo de koloraj revolucioj» « Интересно отметить, что СССР в конце 1980-х годов имел примерно 13-14%-ную долю ренты в ВВП — чуть выше уровня цветных революций. »
— Andrej Movĉan, Resursoj de kverelo [la 24-a de decembro 2015]

Vidu ankaŭ

redakti