Soifo

deziro trinki likvon
William-Adolphe Bouguereau (1886)